Privacy- en cookie statement

Privacy statement

‘Laat me gaan’ hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring beogen wij u daarom op duidelijke en transparante wijze te informeren over de wijze waarop door ‘Laat me gaan’ persoons-gegevens worden verwerkt en u te attenderen op uw rechten. ‘Laat me gaan’ zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regel-geving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

● persoonsgegevens uitsluitend zullen verwerken voor de doeleinden, zoals beschreven in deze verklaring, waardoor die persoonsgegevens zijn verkregen en persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zullen worden aangewend;
● géén persoonsgegevens zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen;
● niet meer persoonsgegevens verwerken en wij persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verstrekt;
● zullen toezien op de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens;
● om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen waar dat is vereist om u betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en wij de verwerking onmiddellijk staken indien u gebruik maakt van uw recht om eenmaal verleende toestemming op elk gewenst moment in te trekken;
● toezien op een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en steeds waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
● geen persoonsgegevens zullen verstrekken aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
● op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen attenderen, wij deze respecten.

Verantwoordelijke
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt onder verantwoordelijkheid van Laat me gaan.
Indien u vragen, klachten of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ‘Laat me gaan’ of u om een andere reden contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via voornoemd adres of door een e-mail aan info@laatmegaan.nl Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw vraag, klacht of opmerking reageren.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door ‘Laat me gaan’ verwerkt ten behoeve van de verwezenlijking van de volgende doeleinden:
• het versturen van online en offline correspondentie;
• controle van uw identiteit;
• een juiste tenaamstelling, adressering en aanhef van correspondentie;
• het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door ‘Laat me gaan’ is gelegen in artikel 6, eerste lid, onder b en c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gegevens
Voor de verwezenlijking van voornoemde doeleinden verwerkt ‘Laat me gaan’ de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
• naam en voornamen;
• adresgegevens;
• e-mailadres(sen);
• geboortedatum;
• geslacht;
• ID- of rijbewijs;
• e-mails en andere correspondentie.

De kopie van het ID- of rijbewijs wordt gebruikt om te controleren of uw pasfoto, naam, geboortedatum en handtekening overeenkomen met die op uw aanvraag.

Verstrekking aan derden
‘Laat me gaan’ kan besluiten derden in te schakelen voor werkzaamheden in verband met de verwezenlijking voor voornoemde doeleinden van verwerking. ‘Laat me gaan’ zal uitsluitend een beroep doen op partijen die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan alle wettelijke vereisten voldoet en de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd. Voorafgaand aan de eerste verstrekking van persoonsgegevens sluit ‘Laat me gaan’ met derde partijen, die in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van ‘Laat me gaan’ persoons-gegevens verwerken, een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de vereisten die artikel 28 AVG daaraan stelt.

‘Laat me gaan’ verstrekt persoonsgegevens aan de volgende derden, voor de volgende doeleinden:

● PostNL/MyParcel NAW-gegegens (alleen) voor het verzenden van brievenbuspakjes.

‘Laat me gaan’ verstrekt slechts dan persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden van verwerking. Bij de beoordeling of een verzoek van een derde tot het verschaffen van inzicht in persoonsgegevens dan wel tot het verstrekken van persoonsgegevens wordt ingewilligd, wordt overwogen of de inzage c.q. de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht en/of de inzage c.q. de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de derde en het belang van de betrokkene(n) daarvoor in redelijkheid moet wijken. ‘Laat me gaan’ zal bij de verstrekking van persoonsgevens aan derden grote terughoudendheid betrachten.

Indien een bevoegd opsporingsambtenaar onder verwijzing naar een wettelijke grondslag voor een dergelijk verzoek een verzoek doet tot beschikbaarstelling van persoonsgegevens, zal ‘Laat me gaan’ conform de vigerende wettelijke voorschriften aan dit verzoek volledige medewerking verlenen. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verstrekt dan noodzakelijk is om aan dit verzoek te voldoen.

De derde aan wie persoonsgegevens worden verstrekt dient bij de overdracht van deze persoonsgegevens te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van de te verstrekken persoonsgegevens. Met de derde aan wie persoonsgegevens worden verstrekt worden bij verstrekking schriftelijk afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaartermijn en de vernietiging van de verstrekte persoonsgegevens. ‘Laat me gaan’ houdt een verwerkingsregister bij waarin wordt geregistreerd aan welke derden inzage in bepaalde persoonsgegevens is verschaft c.q. bepaalde persoonsgegevens zijn verstrekt.

‘Laat me gaan’ verstrekt géén persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
‘Laat me gaan’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Gegevens zullen in geen geval langer worden bewaard dan de wet toestaat. De kopie van ID- of rijbewijs wordt na afhandeling van uw aanvraag vernietigd, doch uiterlijk binnen de termijn van één maand. Hierbij maken wij gebruik van papierversnipperaars die voldoen aan de DIN-P4 veiligheidsnorm.

Beveiliging
‘Laat me gaan’ draagt zorg voor adequate beveiliging van uw persoons-gegevens door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht om verlies en/of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. ‘Laat me gaan’ heeft in dat kader onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
• toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personen die over de persoonsgegevens dienen te beschikking teneinde hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
• alle door ‘Laat me gaan’ tot het inzien of op andere wijze verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personenen, dienen zich er op straffe van een boete schriftelijk toe te hebben verbonden om strikte geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle persoonsgegevens en andere privacygevoelige gegevens, waarvan deze personen in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden kennis zullen nemen, alvorens toegang tot persoonsgegevens wordt verstrekt;
• ‘Laat me gaan’ informeert haar medewerkers actief over het belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen;
• Toegang tot gegevens is beveiligd met een wachtwoord;
• ‘Laat me gaan’ zorgt waar nodig voor pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
• ‘Laat me gaan’ maakt periodiek back-ups van de door haar verwerkte persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
● ‘Laat me gaan’ evalueert regelmatig, doch tenminste eens per 3 maanden, of de door haar genomen technische en organisatiorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen, of dat aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij spelen de volgende gezichtspunten een rol:
– de aard van de persoonsgegevens;
– de omvang van de verwerking;
– de doeleinden waarvoor verwerking plaatsvindt;
– de mogelijke bedreigingen;
– de ernst van de gevolgen die een beveiligingsincident zou kunnen hebben;
– de kans dat deze gevolgen zich zouden verwezenlijken;
– de stand van de techniek;
– de kosten van tenuitvoerlegging van beveiligingsmaatregelen; en
– de financiële mogelijkheden van de organisatie.

Rechten betrokkenen
Graag attenderen wij u uitdrukkelijk op uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

Inzage en kopie
U heeft op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om ‘Laat me gaan’ met redelijke tussenpozen te verzoeken om u inzage te verschaffen in de persoonsgegevens die ‘Laat me gaan’ over u verwerkt. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Wel verzoeken wij u om duidelijk toe te lichten in welke gegevens inzage wordt verzocht. ‘Laat me gaan’ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk verzoek, op uw verzoek tot inzage beslissen en schriftelijk reageren. ‘Laat me gaan’ zal op een dergelijk verzoek in beginsel positief reageren.De bescherming van de persoonlijke levenssfeer of andere gerechtvaardigde belangen van derden kunnen aanleiding zijn om geen of beperkte inzage te verschaffen. Indien inzage wordt verleend, zal ‘Laat me gaan’ een kopie van de over u verwerkte persoonsgegevens aan u verstrekken. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Indien u een aanvullende kopie wenst, zal ‘Laat me gaan’ een redelijke vergoeding van administratieve kosten vragen. Voordat een kopie wordt verstrekt, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Correctie
U heeft op grond van artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om ‘Laat me gaan’ te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren of aan te vullen. Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. ‘Laat me gaan’ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Verwijdering
U heeft op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om ‘Laat me gaan’ te verzoeken om persoonsgegevens over u te verwijderen, indien:
• u meent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
• u gebruik maakt van uw recht om eenmaal verleende toestemming op ieder moment weer in te trekken en geen andere rechtsgrond voor verwerking van toepassing is;
• u op goede gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
• de persoonsgegevens volgens u onrechtmatig zijn verwerkt;
• de persoonsgegevens volgens u dienen te worden gewist op basis van een wettelijk voorschrift.

Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. ‘Laat me gaan’ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Beperking
U heeft op grond van artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om ‘Laat me gaan’ te verzoeken om de verwerking van uw persoons-gegevens te beperken. Beperking van de verwerking houdt in dat het ‘Laat me gaan’ nog slechts is toegestaan om uw persoonsgegevens te bewaren, maar met uw gegevens geen andere verwerkings-handelingen meer worden uitgevoerd, tenzij:
• u daarvoor toestemming heeft verleend;
• het de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering betreft; of
• de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen.
U kunt ‘Laat me gaan’ verzoeken de verwerking te beperken indien:
• u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; in dat geval kan de verwerking worden beperkt voor de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren;
• de verwerking volgens u onrechtmatig is;
• de verwerking volgens u niet meer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden voor verwerking, maar u de persoonsgegevens zelf nodig heeft met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking; in dat geval kan de verwerking beperkt worden in afwachting van de beslissing op bezwaar.
Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. ‘Laat me gaan’ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Overdraagbaarheid
U heeft op grond van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om ‘Laat me gaan’ te verzoeken de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u of een derde partij te verstrekken. Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. ‘Laat me gaan’ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Klachten
Als u vragen, klachten of andere opmerkingen heeft over de wijze waarop door ‘Laat me gaan’ persoonsgegevens worden verwerkt, verzoeken wij u vriendelijk om daarover direct contact met ons op te nemen. U kunt uw vraag, klacht en/of opmerking richten aan: Laat me gaan, Molenweg 52, 4651 CM te Steenbergen of per e-mail aan info@laatmegaan.nl. Teneinde deze passend te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u vriendelijk om uw vraag, klacht of opmerking te motiveren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op uw vraag, klacht en/of opmerking reageren. Indien uw vraag, klacht of andere opmerking daarmee niet voldoende is beantwoorden, treden wij graag met u in overleg over een passende oplossing.

Wij attenderen u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie. Zo kunt u een contactformulieren of een aanvraag doen voor een bestelformulier. Deze door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u die gegevens hebt verstrekt.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere door druk bezochte pagina’s eenvoudiger vindbaar te maken.